پروژه های هوشمند سازی

خانه هوشمند آکو

پروژه های هوشمند سازی ساختمان 

شامل انواع قفل های دیجیتال، کلید های لمسی، سیستم ها امنیتی و کنترلی و ……