پروژه مهندس عسگری

خدمات انجام شده در این پروژه 

  1. انجام خدمات روشنایی هوشمند
  2. سرمایش و گرمایش هوشمند
  3. سیستم صوتی هوشمند