خدمات انجام شده در این پروژه 

  1. نصب کلید های لمسی
  2. انجام خدمات روشنایی هوشمند
  3. سیستم صوتی هوشمند
  4. سرمایش و گرمایش هوشمند