پروژه آقای اشرفی چیتگر

خدمات انجام شده در این پروژه 

  1. انجام خدمات روشنایی هوشمند
  2. قفل دیجیتال
  3. تاچ پنل هوشمند